ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าแม่โจ้

Prestige Palace Alumni Maejo (ALUMNI_MAEJO)
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับหน่วยงาน
» ฐานข้อมูลศิษย์เก่าแม่โจ้
» ศิษย์เก่าแม่โจ้ที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ
» ศิษย์เก่าแม่โจ้ที่ได้รับรางวัล ระดับนานาชาติ
» ศิษย์เก่าแม่โจ้กับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
» องค์ความรู้ของศิษย์เก่าแม่โจ้
» ปฏิทินกิจกรรมศิษย์เก่าแม่โจ้
» ทำเนียบรุ่นแม่โจ้
» Facebook ศิษย์เก่าสัมพันธ์
» Facebook เกียรติภูมิลูกแม่โจ้
» Facebook บทเพลงแห่งแม่โจ้
» Facebook กองพัฒนานักศึกษา ม.แม่โจ้
» Facebook สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ MAA
» Facebook ตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้
» คณะทำงาน
» ผู้ดูแลระบบ
 

ค้นหาศิษย์เก่าแม่โจ้กับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ


คลิ๊กที่ชื่อศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ เพื่อดูรายละเอียด  
ลำดับชื่อ-นามสกุลรุ่นชื่อรางวัลปี พ.ศ.
1
นาย พิสิฐ พูลพิพัฒน์
67 ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2564
2
นางสาว ศรีสกุล ทำดี
50 ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2564
3
รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา มิ่งฉาย
57 ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2564
4
นาย นวนิตย์ พลเคน
53 ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2564
5
นาย ณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์
55 ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2564
6
นาย วุฒิชัย ชิณวงค์
53 ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2564
7
นาย สมพร ศรีเมือง
51 ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ ทำการแทน ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 2564
8
ว่าที่ร้อยตรี พงศ์สวัสดิ์ ราชจันทร์
65 รางวัลเป้นผู้มีผลงานตีพิมพ์ดีเด่น ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อย 2564
9
นาย นพดล สุยะ
58 ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 2564
10
พ.จ.อ. ประเสริฐ มาลัย
68 ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2563
11
นาย วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
51 ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2563
     
       
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น3
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร.053 – 873192 053 - 873193